Het teken van Jona, wat is dat dan?

IMG_4346

Mattheus 12:38   Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeen, zeggende: Meester! wij willen van U wel een teken zien. 39  Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.40  Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.41  De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jona is hier!

Jezus is zoals Hij wel meer is nogal duidelijk in dit gedeelte. Schriftgeleerden en Farizeeën zouden wel een teken willen zien. Op zichzelf natuurlijk een onzinnige vraag.  Genezingen, voedselvermenigvuldiging, opwekken van doden. Alles was al gebeurd. Zoals ook vandaagzijn dit soort tekenen niet aan de mensheid besteed, parels voor de zwijnen. Dan zegt Jezus tegen deze leiders van Israël dat er één teken is wat alle andere tekenen zal overtreffen. Het teken van Jona de profeet, die – zoals hier nadrukkelijk vermeld – drie dagen en drie nachten in “den buik van de walvis” was. Zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Zoals toen zijn ook wij vandaag: we gaan aan het discussiëren over de walvis of grote vis. Intussen hebben we in de afgelopen eeuwen dit teken vakkundig vernietigd, dooreengeworpen (ge – diabolos – eerd). De opstanding van Jezus, zoals Israël die als enig teken zou ontvangen was overduidelijk. Hij zou het Pesachlam worden, geslacht op de 14e Nissan, op het uur van het slachten van het Lam in de huizen van Israël. Ieder mocht schuilen achter het bloed van het geslachte Lam. Hij zou drie dagen en drie nachten in het graf zijn en op de ochtend van het beweegoffer als eerste weer beginnen te bewegen, als een eerstelingsgarve voor het aangezicht van God. Met Hem zou de ware omertelling beginnen, met Hem werd het wachten op Sjavoeot, de 50e, de pinksterdag. En toen? We hebben het paasfeest verplaatst. Niet meer op de 14e Nissan, maar op de eerste zondag na de eerste nieuwe maan na het begin van de lente. Een formule die er oorspronkelijk voor zorgde dat het nooit meer zou samenvallen met die rare 14e Nissan Wij lieten Jezus op Pasen ópstaan in plaats van ‘geslacht’ te worden. Wij telden vervolgens anderhalve dag en twee nachten na ‘goede vrijdag’, een naam die geen Schriftgeleerde of Farizeeër zal begrijpen. We eten eieren en hebben paastakken, die hoogstens op de intocht in Jeruzalem aan de orde waren en niets met Pesach, het beweegoffer of de 14e Nissan te maken hadden. We hebben Jeshoea Jezus genoemd en de Messias Christus en Hem losgemaakt van zijn wortels. Hij die de Wortel en het geslacht van David was, dat was en is essentieel!  Ook hebben we nog een westers en oosterse paasdatum die altijd weer verschillen van elkaar.  We laten een paus of dominee de zegen (urbi et orbi of iets anders) uitspreken en doen net alsof het Bijbels is. En dat is het niet! Het enige Bijbelse is dat Jezus is opgestaan, maar dat gelooft sinds Welhausen en Kuitert ook al bijna niemand meer. En dan vinden we het raar dat Israël het niet ziet? Ons niet gelooft als we over Jezus vertellen? Erbij zeggen dat het dan wel hun Jezus is, maar nu onze Christus geworden is. Dat zij het land ( de landbelofte) wel kunnen vergeten en naar de Filistijnen laten gaan! We hebben het evangelie ernstig verminkt zodat het onzichtbaar is geworden. De ogen van diepe slaap en oren om niet te horen hebben wij als christenheid ze gegeven. We hebben ze beroofd van het énige teken, het teken van Jona de profeet.We moeten allereerst en minsten wéten wat de inhoud van het evangelie, het énige echte pesachevangelie is. We mogen dat communiceren aan Israël, zeker! En de waarheid zal hen en ons vrijmaken. Maar uiteindelijk geldt ook hier: Practise what you preach! Doe wat je zegt te geloven. Beter géén paasfeest dan een diabolos paasfeest. Wat doe ik nu op paasmorgen? Ik preek: hierover. Over de waarheid van Jeshoea. Die drie dagen en drie nachten in het ingewand van de aarde was en nu lééft. En ik bid dat we het zullen gaan zien en veranderen: Pesach op de 14e Nissan en drie dagen en nachten later het feest van het het bewegen van de eerstelingsgarve (Leviticus 23:11). Jeshoea, de Zoon van David leeft! En komt terug en elk oog zal Hem zien. Dan zal de kerstboom en het paasei er niet meer zijn, dan zal het klaar en helder zijn dat de Zoon des mensen het Lam Gods is dat de zonden der wereld wegnam. Hij zal gezien worden als de Leeuw uit Juda en als het Lam als geslacht (Openbaringen 5). Het Lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld (Openbaring 13:8). Het eerste dier dat werd geslacht was slachtoffer van de Eeuwige in de Hof van Eden en diende om de naaktheid van ha_Adam en zijn vrouw te bedekken. Dat lam staat symbool voor het lam van Abraham, het lam van Pesach, het Lam van Johannes (Zie het Lam Gods! Johannes 1:29) en uiteindelijk voor het enige en waarachtige teken voor Israël: Jeshoea de Messias, het LAM die door Zijn bloed de wereld redde

.

7 comments

 1. Ik ben het volkomen met jou eens Simon! Wij zijn al bijbel onderzoekende verbaasd geraakt door de dwalingen die ons in ALLE kerken en gemeenten op de mouw werden gespeld! Kwamen wij met vragen, waren wij verbijsterd hoe voorgangers/ oudsten zich in bochten wrongen om hun leugens stand te laten houden. Wij zij verbijsterd dat wanneer je de feiten uit de bijbel laat zien, mensen het gewoon glashard ontkennen. Het is een eenzame weg. Zit je als gelovige al op een eiland, voor mij is er nu een stuk afgebroken en drijven we zo goed als alleen……

 2. Zijn naam is Jezus. Gebaseerd op een Grieks woord. Toeval dat God het Grieks uitkoos?

  Door zogenaamd ‘originele’ namen te gebruiken doe je Hem geen eer aan. Eerder raak je verzeild in het zieke Joodse gedachtegoed gebaseerd op de gruwelen uit de Babylonische Talmoed. Daar hoort een Christen verre van te blijven! Maar misschien heeft niemand je daar voor gewaarschuwd? Wel, hierbij doe ik dit dan. Pas op voor diegenen van de besnijdenis. Pas op voor hun fabels, tradities van mensen. Zie het Jodendom voor wat het echt is. Een puur antichristelijke godsdienst die weinig meer met het Israël uit de Bijbel te maken heeft. De link die er nog wel is met het Bijbelse Israël is de verbinding van de dwalingen die er ook in de tijd van Jezus al bestonden onder de volgelingen v.d. tradities v.d. ouderen… Een verkrachting van het O.T. Die geest van misleiding is alleen maar gegroeid in wat later het Jodendom is gaan heten. De ware Israëlieten associëren zich daarom niet met dit Jodendom. Net zomin als zij zich willen vermengen met de Islam of enig andere satanische dwaling overigens.

  Er zijn geen ‘Joden’ en ‘heidenen. Er zijn alleen volgelingen van Jezus Christus. Zowel Israëlieten uit de Judeeërs en Israëlieten van het huis Israëls, de verloren schapen waar Jezus voor kwam immers.

  “24 Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. ” (Mat. 15)

 3. Simon, doe mij nu eens een lol en sticht een Messiaanse gemeente waar Joden en heidenen, die in Yeshua geloven, goed onderwijs krijgen.

 4. Hallo Simon, heb je in dit verband al kennis genomen van het nieuwe boek Wake-Up geschreven door oa. Arno Lam, uitgegeven door Het Zoeklicht (2014) De moeite waard om kennis van te nemen.

  Geert van der Woude (ETA, Meppel)

Fijn als je wilt reageren.