Verscheurd! Over Homo’s en de kerk.

 

verscheurd Ik begon met de nodige scepsis aan dit boek. Mijn mening over homoseksualiteit stond wel zo ongeveer vast: Je kan het wel zijn, je mag er ook voor uitkomen, een vriendschap, ook een duurzame vriendschap kan heel goed, maar een seksuele relatie is zonde. Wat zou Justin Lee, een Amerikaanse homoseksueel daar nog aan toe kunnen voegen?

Heel veel. Allereerst een hart. Justin spreekt in dit boek als christen. Kind van God, die zijn leven in dienst van God wilde en wil stellen. Ook als hij bij zichzelf homoseksuele gevoelens ontdekt. Hij ontkent die, wacht tot het overgaat, worstelt ermee, bidt, vecht, zoekt hulp, maar komt er niet uit.  Dan moet hij er wel voor uitkomen. Bij zijn ouders en zijn kerk. Zijn ouders schrikken enorm, maar geloven dat hij nog wel normaal kan worden. Zijn dominee probeert vriendelijk te doen, maar maakt hem wel duidelijk dat áls hij gemeenschap heeft met een man de gemeenschap met de kerk wordt verbroken. Hij probeert allerlei hulpgroepen, die erop uit zijn homo’s in hetero’s te veranderen. Het lukt bij hem niet en hij heeft ook zijn twijfels over de anderen. Ik heb de indruk dat de situatie in de VS nog wat moeilijke ligt dan bij ons. Maar – eerlijk is eerlijk – ook in Nederland draaien de meeste evangelische christenen om de hete brij heen.

Dan gaat hij op onderzoek uit: waarom zijn mensen homoseksueel? Allerlei mogelijkheden passeren de revue. Ze kiezen er voor? Nee! Ze denken het alleen maar? Nee. Het komt door hun ouders? Hij is één van de vier kinderen uit hetzelfde uiterst stabiele gezin. De andere drie zijn geen homo. En in heel veel onstabiele gezinnen komen heel veel hetero’s voor. Is het dan aangeboren?  Zit het in de hersenen, in je lichaam? Voor van alles zijn aanwijzingen maar de conclusie is (mijns inziens terecht) we weten het niet!

Maar dan? Ook voor een homo geldt: Het is niet goed dat een mens alleen is. En als hij is wie hij is en verandering kan (in de meeste gevallen) niet? Wat dan? Veel (kerkelijke) homo’s worden uit de kerk gedrongen en komen terecht in een homoscene waarvan Justin zegt: “Dat ben ik niet” Ik ben geen erotisch, overspel plegend, bijna uitsluitend seksueel wezen. Ik ben christen, ik wil God dienen en ik ben alleen!

Zijn zoektocht door de Bijbel levert toch wel weer verrassende conclusies op. Omdat hij doorvraagt naar de betekenis van op het eerste gezicht overduidelijke teksten. Sodom en Gomorra, Leviticus, Romeinen 1, Paulus over knapenschenders, alles komt aan bod. En voor mij – voor het eerst – met een gevoel van””Het kan ook iets anders betekenen dan ik altijd heb gedacht”

Eerlijk gezegd vond ik dat een enge gedachte. Ook aangevallen zekerheid kan heel veilig voelen. En ik voelde me wel veilig bij mijn “gerijpte”mening over homoseksualiteit. Justin zet me aan het denken. Om eerlijk te zijn, meer dan dat. Het is geen uitvlucht om het grote gebod van de liefde toe te passen op homo’s. Het is noodzaak.

Hoe dit toe te passen?

 

1. Er kan verschil van mening blijven bestaan over het aangaan van een seksuele relatie (een huwelijk) met iemand van hetzelfde geslacht, maar christenen moeten “meer genade tonen, vooral als er sprake is van meningsverschillen”

 

2. Christenen moeten worden onderwezen. Waar hebben we het eigenlijk over.

 

3. We moeten af van de ex-homo aanpak. Misschien dat het voor (heel) weinigen helpt, maar het maakt over het algemeen meer (geloof) kapot dan ons lief is.

 

4. Het celibaat is een reële mogelijkheid.

 

5. We moeten een eind maken aan de mythe dat de Bijbel anti homo is.

 

6. Openlijke homoseksuelen moeten een plek vinden in de kerk.

 

7. We moeten leren een effectieve dialoog te voeren.

De uitvoering daarvan kan per gemeente verschillen. Maar de aanbevelingen zijn een must voor elke kerk. Wat mij betreft moeten alle kerken, ook die waar ik voorganger in ben, de ABC gemeenten en de Westfriese Evangeliegemeente in Grootebroek iets doen met dit boek en deze aanbevelingen. Het dringt te diep binnen om eraan voorbij te gaan.

 

Justin Lee

VERSCHEURD

Een gesprek over homoseksualiteit en christelijk geloof

 

32 comments

 1. Eelco, wanneer mensen massaal de valse getuigen en moordenaars gaan verdedigen en een plekje in de kerk gaan aanbieden zonder dat ze zich eerst moeten bekeren… sterker nog, als ze er mogen zijn… nu eenmaal zo geboren zijn…. op dat moment lijkt het me zeer goed om de teksten erbij te halen die al deze zaken hard veroordelen. Dan mag en moet het woord gruwel ook geciteerd worden om de ernst van de zaak aan te duiden. Mee eens?

  Wat de ernst v.d. zaak aangaat: alle zonde leid tot de eeuwige dood. Maar sommige zonden leiden veel sneller tot het verderf dan andere zonden. Vergelijk een keertje liegen op je cv met een keertje iemand doodslaan om zijn geld te roven. Het gradatie verschil zal je duidelijk zijn. Een homoseksueel wordt in de Bijbel heel anders berecht dan een ruzie stoker. Een homoseksueel wordt op dezelfde manier als een moordenaar berecht. God vind het zo ernstig dat dit kwaad gelijk uit de samenleving uitgeroeid moet worden. Hopelijk is je nu duidelijk waarom ik schrijf wat ik schrijf, citeer wat ik citeer. Ook over moordenaars en verkrachters kunnen we websites vol schrijven. Toch herkent men meestal nog wel dat dit gruwelijke zonden zijn. Bij homoseksualiteit blijkt dit tegenwoordig veel moeilijker te zijn voor veel mensen…

  Verder heb je gelijk met het waarschuwen voor die manier van oordelen die geen oprechte motivatie als grondslag heeft. We moeten altijd en vooral eerst naar onszelf kijken. Dan kan het zo zijn dat we ontdekken dat we zelf totaal schuldig zijn en niet in staat om ook maar iets te zeggen tegen een ander.
  Wie vergeven is echter… wil niet meer hooghartig blijven, bid en werkt daaraan. Wie vergeven is wil ook geen leugenaar blijven, ook niet in zogenaamde kleine leugens.
  Er zal een verlangen naar heiliging komen, een botsen met de oude mens en de wereld die maar blijft verleiden tot zonde.

  Wie vergeven is mag echter ook niet zwijgen wanneer grove zonde niet meer als zodanig wordt aangemerkt. Wie kan zich immers nog tot God bekeren als hij/zij de eigen zonde niet meer kan ontdekken? Als beetje bij beetje die zonde wordt goedgepraat? En dan hebben we het nog geeneens over de vloek die op de samenleving komt te liggen wanneer moordenaars en verkrachters en homoseksuelen en kindverkrachters en kindermoordenaars en hoereerders en oplichters, dieven en overvallers en corrupte politici en ‘zakenlui’ maar hun gang kunnen gaan.
  Dit laatste aspect van zonde wordt al helemaal niet meer geleerd in ‘de kerken’ is mijn indruk. De Bijbel lijkt een boek te zijn geworden wat alleen mag gaan over ‘hoe je in de hemel kan komen later na je doodgaan’.

  Groet, Jan

  1. :”Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, [die] zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie [dezelve] zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.”

  2. Er zijn veel dingen die God gruwelijk vind. Hier een tekst uit Spreuken 6:

   16 Zes dingen haat de HEER,
   zeven dingen zijn hem een gruwel:
   17 ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt,
   handen die onschuldig bloed vergieten
   18 en een hart dat op het kwade zint,
   voeten die zich naar de misdaad reppen
   19 en getuigen die bedriegen, altijd liegen,
   en zij die stoken tussen broers.

   (Geen homoseksualiteit).

   Weet je Jan. Ik begrijp niet waarom, zodra het woordje homoseksualiteit valt, sommige mensen meteen het woord gruwel moeten gebruiken. Terwijl God in de bijbel het veel vaker over onrecht bedrijven, liegen, het verdrukken van de weduwen en wezen heeft. Ik denk dat dat komt omdat de meesten van ons zelf geen homo zijn (ik ben het ook niet) en dan is het veilig om dat af te veroordelen. Maar liegen doen we allemaal (cv’s opleuken, onze winkel aanprijzen omdat dat de beste zou zijn, enz., enz) en daar hebben we het dus maar wijselijk niet over.

   Beantwoorden

 2. Hallo Henk,

  Ook ik denk aan Schriftgeleerden en farizeeërs bij het lezen van bepaalde artikelen en commentaren.

  De Schriftgeleerden en farizeeërs waren overigens niet totaal verkeerd in alles. De Schriften kennen is een nobele zaak. Eraan toevoegen of afdoen is echter een hele kwalijke zaak. Hieraan maakten voorgenoemde groep zich op grote schaal schuldig. Ze creëerden op die manier nieuwe normen en waarden. Een nieuwe cultuur. (misschien vonden ze ook dat men niet alles van vroeger zo letterlijk moest nemen?)

  Dit heeft er o.a. toe geleid dat men het doel van Gods wetten niet meer begreep. Men paste de wet niet meer in rechtvaardigheid en barmhartigheid toe. Het werden kille regels die door hypocrieten werden misbruikt voor hun eigen doeleinden.

  Zo is het doel van het hoofdgebod “Heb je naaste lief zoals je zelf” niet het ontbinden van juist die wetten die er mee samengevat worden. Nee, wat zegt Jezus? Hieraan hangt heel de wet en de profeten… Wanneer jij, en eigenlijk de gemiddelde Christen vandaag de dag, meent de naaste te kunnen liefhebben los van Gods verdere wetten en wat de profeten zeggen… zelfs met gebruiken die regelrecht ingaan tegen Gods wetten….
  Tja wie is dan meer gelijk aan de praktijken van de farizeeërs? Jij of ik?

  Groet,
  Jan

  “34 Toen de Farizeeën gehoord hadden dat Hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen.
  35 En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken:
  36 Meester, wat is het grote gebod in de wet?
  37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.
  38 Dit is het eerste en het grote gebod.
  39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
  40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.” (Mat. 22)

  “1 En de Farizeeën verzamelden zich bij Hem met sommige van de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren. 2 En toen zij zagen, dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is ongewassen, handen hun brood aten – 3 want de Farizeeën en al de Joden eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben, daarmede vasthoudende aan de overlevering der ouden, 4 en van de markt komende eten zij niet dan na zich gereinigd te hebben; en vele andere dingen zijn er, waaraan zij zich volgens overlevering houden, bijvoorbeeld het onderdompelen van bekers en kannen en koperwerk, – 5 toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood?

  6 Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat:
  Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.
  7 Tevergeefs eren zij Mij,
  omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  8 Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. 9 En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden. 10 Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. 11 Maar gij zegt: Indien een mens tot zijn vader of moeder zegt: Het is korban, dat is, offergave, al wat gij van mij hadt kunnen trekken, 12 dan laat gij hem niet toe ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen. 13 En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele. ” (Mar. 7)

  1. ” Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. : Joh.1:17

   Vinden jullie het ook zo moeilijk om de juiste balans te vinden tussen genade en waarheid?

    1. Excuseer mij dat ik hier als vrouw reageer.
     Jezus verenigde beide genade en waarheid en is daarbij rechtvaardig! [Gezien ook de reactie van Jan, op 15 mei 2014 om 20:59 uur. Jezus benoemt de zonde van de vrouw, die meerdere mannen had (overspelig). Lees Johannes 8:1-11. Lees de gehele tekst in de context. Jezus benoemt het kwade, veroordeelt haar niet, maar zegt wel: “Ga heen en zondigt niet meer.” (vers 11). Geen stenen gooien, misschien ook niet met Bijbelteksten smijten, maar de ander zien met de ogen van God. We zijn allemaal zondaars. Het kwade benoemen, maar het is wel zo, je komt er niet doorheen, omdat men het hardnekkig volhoudt tot zelfs soms binnen de Kerk aan toe dat homoseksueel gedrag moet kunnen.
     Balans zoeken tussen waarheid, wet, rechtvaardigheid en genade.

   1. ” Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. : Joh.1:17

    Zoek liever de balans tussen wet/rechtvaardigheid en genade.

 3. Hallo Hendrik,

  Voordat je kunt knippen en plakken moet je eerst opzoeken. Eerst lezen, onderzoeken, vergelijken, kennen. Ik kan het je van harte aanraden om meer kennis en inzicht te gaan krijgen in Gods woord. Begin eens met alles te knippen wat over oordelen gaat. Zie de geboden en de instellingen en uitspraken, de jurisprudentie. Ik denk dat je na een korte studie over de uitspraken/oordelen van Paulus en Petrus al snel je mening zult moeten herzien. Dit als je tenminste net als ik de Bijbel hoger acht dan je eigen denkbeelden die immers misschien nog niet helemaal perfect overeenkomen met Gods geopenbaarde wil die we kunnen kennen door een student te worden, een discipel, een leerling, een kind.

  Groet,
  Jan

 4. Jan, je doet me een beetje denken aan de groep ‘farizeeërs en schriftgeleerden’, je smijt met bijbelteksten. Vergelijk de bijbelteksten die je stuurt eens met de realiteit van de huidige wereld. Dit is meer dan 2000 jaar geleden geschreven.

  Als mensen over 2000 jaar lezen een boek lezen over voetbal, dan denken ze dat de Joodse voetballers uit Amsterdam 4x kampioen zijn geworden. Waren het dan ook daadwerkelijk Joden die fakkels gooide op het veld in de Kuip?

  Nee maar de Ajax supporters noemen zich Joden. Denk je dat mensen dat over 2000 jaar ook weten? Dat het helemaal geen Joden waren?

  Tegenwoordig schelden sommige mensen ook iemand anders uit voor homo. Wellicht was het wel een hetero.

  Ik denk dag je veel dingen uit de bijbel niet zo letterlijk kunt nemen. Het is namelijk geschreven in die tijd, met de normen en waarden, uitdrukkingen en cultuur van toen.

  Het belangrijkste gebod is: Heb uw naaste lief als uzelf.

 5. Nog even een aanvulling. Wat ook een erg goed boek is, is “homoseksualiteit tussen bijbel en actualiteit” van Dr Ad Prosman. Met een hele degelijke historische uitdieping en uitleg over hoe iemand als Calvijn omging met wetten uit de bijbel en hoe deze toe te passen in een andere tijd. (beroep op de natuur.)

 6. Goh Jan. Knap hoor dat knippen en plakken van bijbelteksten. Maare wie is de mens om te oordelen over anderen? De mate waar jij mee oordeelt zul je zelf geoordeeld worden. Gods genade is oneindig groot. Alleen hem komt het oordeel toe. Gods grote gebod is je naaste lief hebben als je zelf en God boven alles. Door het grote verzoenoffer van Chritus zijn wij verlost van de wet en leven uit Genade alleen! Geschonken aan iedereen die erom vragen. Dus ook homo’s!

 7. “Als God voor Zijn LIEFDE afhankelijk zou zijn van mijn houding of keuze zou Hij geen God zijn.”

  Wel beproeft Hij mensen. Geeft Hij ze iets om te kiezen.
  En als zij niet willen horen, niet willen gehoorzamen… dan kan het zijn dat Hij ze geeft wat zij hebben willen zodat ze de maat van hun zonde vol maken. Zodat Zijn toorn hen treft. (zoals Num. 11)

  Als zij keer op keer de waarheid niet willen aannemen, dan stuurt God hen een boze geest om hen verder te brengen op het dwaalpad dat naar de dood leid. (2. Tes 2)

  Nee, God is zeker niet afhankelijk van onze keuzen. Maar Hij houdt ons wel verantwoordelijk voor die keuzen als wij blijven volharden in het kwaad. Het kwaad waaraan Hij ons dus kan overgeven….

  Weer constateer ik geen inhoudelijke Bijbelse reactie van jou Simon. Maar ik lees een vroom klinkende makkelijk te verteren one-liner…
  Daar kun je de kerken wel vol mee krijgen. Vertel de mensen dat Gods liefde onvoorwaardelijk is en niet afhankelijk van onze keuzen… Dan is bekering niet zo relevant meer. Dan is er zelfs nog ruimte voor iets afschuwelijks dat voortkomt in het rijtje van kinderen offeren aan de moloch(verbranden dus) en perverse seksuele handelingen uitvoeren met dieren.

  De volgende teksten zijn de laatste vermaningen die ik je geef, je bloed kleeft i.i.g. niet aan mijn handen als het je weer niet tot bekering leid.

  “20 Wee hun die het kwade goed noemen
  en het goede kwaad;
  die duisternis voorstellen als licht,
  en licht als duisternis;
  die bitter voorstellen als zoet
  en zoet als bitter.

  “24 Daarom, zoals een vuurtong stoppels verteert
  en stro door een vlam ineenzinkt,
  zo zal hun wortel vermolmd zijn,
  en hun bloesem opstuiven als stof,
  omdat zij de wet van de HEERE van de legermachten afgewezen hebben
  en het woord van de Heilige van Israël verworpen hebben. ” (Jes. 5)

  “13 Bij de profeten van Samaria
  heb Ik wel ongerijmde dingen gezien:
  zij profeteerden namens de Baäl
  en misleidden Mijn volk Israël.
  14 Maar bij de profeten van Jeruzalem
  heb Ik iets afschuwelijks gezien:
  zij plegen overspel, met leugen gaan zij hun weg
  zij bemoedigen de kwaaddoeners,
  zodat niemand zich bekeert
  van zijn slechtheid.
  Zij allen zijn voor Mij als Sodom,
  en zijn inwoners als Gomorra.
  15 Daarom, zo zegt de HEERE van de legermachten over deze profeten:
  Zie, Ik ga hun alsem te eten geven
  en galwater te drinken,
  omdat van de profeten van Jeruzalem
  heiligschennis is uitgegaan over heel het land.

  16 Zo zegt de HEERE van de legermachten:
  Luister niet naar de woorden van die profeten die tot u profeteren.
  Zij geven u ijdele hoop.
  Zij spreken een visioen uit hun eigen hart,
  niet uit de mond van de HEERE.
  17 Steeds zeggen zij tegen hen die Mij verwerpen: De HEERE heeft gesproken:
  U zult vrede hebben;
  en tegen ieder die in zijn verharde hart voortgaat:
  Geen onheil zal over u komen.
  18 Want wie heeft in de raad van de HEERE gestaan, en Zijn woord gezien en gehoord,
  wie heeft op Zijn woord acht geslagen en ernaar geluisterd?
  19 Zie, een storm van de HEERE, grimmigheid is uitgegaan,
  een wervelende storm:
  op het hoofd van de goddelozen stort hij neer.
  20 De toorn van de HEERE zal zich niet afwenden,
  tot Hij gedaan en tot Hij tot stand gebracht heeft
  de gedachten van Zijn hart.
  In later tijd
  zult u dat duidelijk begrijpen.
  21 Ik heb die profeten niet gezonden,
  toch zijn zij zelf gaan lopen.
  Ik heb niet tot hen gesproken,
  toch zijn zij zelf gaan profeteren.
  22 Hadden zij in Mijn raad gestaan,
  dan hadden zij Mijn volk Mijn woorden doen horen,
  en hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte weg
  en van hun slechte daden. ” (Jer. 23)

 8. Jammer Jan dat je een veroordeling schept over Simon.
  Ik denk dat en weet haast zeker dat vele voorgangers een voorbeeld kunnen nemen van Simon. Aan Simon zou ik zeggen ga er mee door, hoe meer tegenspraak, on liefde en bekritiseerd word, hoe meer je op de goede weg bent. Aan de tegenwind kan je voelen dat je op de goede weg bent.

 9. Punt 4: Het celibaat is een reële mogelijkheid? Ik dacht dat er genoeg ernstige gevolgen zijn gekomen n.a.v. het celibaat. Ik denk dat alleen asexuele mensen dit zouden kunnen volhouden, en voor zover ik weet komt deze geaardheid(of juist niet-geaardheid) zelden voor. Kan me niet voorstellen dat het gezond is voor een mens om geen vervulling te geven, in het verdere verloop van je levens, aan je seksuele gevoelens. Ik zie liever dat mensen seks met mensen hebben waar hun geaardheid naar staat dan mensen die psychologische, fysieke of andere mogelijke stoornissen ontwikkelen.

  1. Wat een onzin om te stellen dat mensen, die zonder sex leven, een stoornis zouden ontwikkelen. Om zonder sex te leven hoef je ook niet eerst asexueel te zijn. Je vraagt gewoon God je te helpen om in onthouding te leven. En je neemt aan dat Hij je gebed heeft verhoord. Zo simpel is dat.

 10. Moniek,

  De vraag is bij welke god jij je veilig voelt. Ik zeg dit uit liefde.
  Je oren strelen wil ik niet. De waarheid spreken wel.

  De God die Zich laat kennen door Zijn woord, kent geen onvoorwaardelijke liefde.
  Maar Hij stelt voorwaarden. Hij wil dat we veranderen, dat we ons bekeren.
  De tijd die Hij ons geeft om te veranderen is er alleen omdat Hij genadig is.
  Verwissel echter die genade niet voor ‘onvoorwaardelijke liefde’. Kijk naar de vele
  voorbeelden in de Bijbel van mensen die zich niet wilden bekeren, zie hun trieste einde, leer daar van!

  Verder volg ik alleen Jezus woorden door niet eindeloos hetzelfde te blijven roepen tegen mensen die het blijkbaar niet willen horen. Dit is de trieste realiteit.

  Daarom zegt Jezus ook het volgende:

  ” 1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
  2 Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
  3 Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
  4 Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg.
  5 En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
  6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
  7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
  8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
  9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
  10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
  11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
  12 Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad.
  13 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren, die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang, in zak en as gezeten, bekeerd hebben.
  14 Maar het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan voor u.
  15 En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden.
  16 Wie naar u luistert, die luistert naar Mij; wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft. ” (Luc. 10)

 11. Jan, ik begrijp dat je oprecht wilt waarschuwen. Toch wil ik je vragen in elk geval dit boek te lézen. Niet om daarna van mening te veranderen, maar om in elk geval de context van deze recensie te begrijpen. Dan zul je ook zien dat de schrijver van het boek – Justin Lee – de teksten waar jij naar verwijst niet terzijde schuift maar juist onderzoekt.
  Chenine, in dit boek wordt ook (kort) ingegaan op de andere dingen die jij noemt – Justin Lee heeft het liever over ‘LGTB’ dan over homo, maar dat is een term die in Nederland weinig gebruikt wordt.

 12. Jan, je schrijft: “Als je je niet bekeerd zal ik stoppen met je liefde te bewijzen” Gelukkig dat onze goede God anders is dan jij, die ondanks niet bekeren van mensen van hen blijft houden. Daarom voel ik me ook veilig bij Hem en niet bij jou. Mag ik zijn wie ik ben en is er onvoorwaardelijke liefde.

 13. De weg naar de hel is ontzettend breed.
  Met dit soort boeken en artikelen is die weg weer een stukje breder gemaakt.

  Geen liefde voor Gods geboden, maar haat. Wetteloos gebazel dat meer meer wetteloosheid uitlokt.
  Simon, ik heb je eerder al gewaarschuwd en doe dit nu nog een keer. Keer je af van je grove wetteloze verkrachting van Gods woord. Je noemt je een voorganger… maar je leid mensen voor in wetsverkrachting, wetteloosheid, ongerechtigheid, zonde, een pad naar de dood.

  “20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.
  21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
  22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
  23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! ” (Mat. 7)

  Als je je niet bekeerd zal ik stoppen met je liefde te bewijzen. Dan hou ik op met commentaar geven aangezien het dan aan je verspild is.

  Het is volkomen duidelijk hoe gruwelijk God homofilie en homoseksualiteit vind. Behalve voor diegenen die geen liefde voor Gods woord hebben.
  Voor hen is er altijd wel een uitvlucht te verzinnen zelfs met een vroom gevoel van ‘liefde’. Hele boeken vol schrijven ze. Sites vol met ‘liefde’.
  Maar Gods woord blijft altijd hetzelfde, men hoeft het alleen maar te lezen en te geloven/gehoorzamen.

  “21 En gij zult geen van uw kinderen overgeven, om het aan de Moloch te wijden, opdat gij de naam van uw God niet ontwijdt. Ik ben de HERE. 22 En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. 23 En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het.
  24 Verontreinigt u niet door dit alles, want door dit alles hebben zich verontreinigd de volken die Ik voor u uit wegdrijf. 25 Het land toch werd verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde. 26 Gij echter zult mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht nemen en geen van deze gruwelen doen, noch de geboren Israëliet, noch de vreemdeling die in uw midden vertoeft – 27 want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd – 28 opdat het land u niet uitspuwe, wanneer gij het verontreinigt, zoals het uitgespuwd heeft het volk, dat vóór u was. 29 Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden. 30 Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de HERE, uw God.” (Lev. 18)

  1. Er zijn veel dingen die God gruwelijk vind. Hier een tekst uit Spreuken 6:

   16 Zes dingen haat de HEER,
   zeven dingen zijn hem een gruwel:
   17 ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt,
   handen die onschuldig bloed vergieten
   18 en een hart dat op het kwade zint,
   voeten die zich naar de misdaad reppen
   19 en getuigen die bedriegen, altijd liegen,
   en zij die stoken tussen broers.

   (Geen homoseksualiteit).

   Weet je Jan. Ik begrijp niet waarom, zodra het woordje homoseksualiteit valt, sommige mensen meteen het woord gruwel moeten gebruiken. Terwijl God in de bijbel het veel vaker over onrecht bedrijven, liegen, het verdrukken van de weduwen en wezen heeft. Ik denk dat dat komt omdat de meesten van ons zelf geen homo zijn (ik ben het ook niet) en dan is het veilig om dat af te veroordelen. Maar liegen doen we allemaal (cv’s opleuken, onze winkel aanprijzen omdat dat de beste zou zijn, enz., enz) en daar hebben we het dus maar wijselijk niet over.

 14. Bedankt Simon, met veel interesse dit stukje gelezen omdat ik ook veel over dit onderwerp nadenk. Het is jammer genoeg vaak moeilijk om over dit onderwerp met Christenen te praten omdat velen al een sterke mening hierover hebben gevormd. Helaas vaak zonder begrip, liefde en genade voor de homoseksuele medemens. Ik ga dit boek zeker lezen.

 15. Eigenlijk is het heel simpel, stel je zelf altijd de vraag wat Jezus zou doen.
  Wij mensen maken van het evangelie / geloof een ingewikkeld iets terwijl het zo simpel is.
  Jezus zou nooit mensen uitsluiten of buiten sluiten, ik ben zelfs van mening dat Jezus nog veel eerder naar dit soort mensen toe zou gaan omdat ze worden vertrapt door andere mensen. Homoseksualiteit is niet het enige dat wil ik nog wel mee geven, we hebben ook nog mensen die transgender, transeksueel, of travestiet zijn, hoe kijken we daar tegen aan ?

Fijn als je wilt reageren.